ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE UITZENDING VAN PROJECTEN, PAYROLL EN DETACHEREN

Artikel 1. Definities

Medewerker:                 Een persoon die bij Mise en Place in loondienst is.

 

Mise en Place:               De contracterende vestiging van Mise en Place, te weten: Mise en Place Curacao N.V., gevestigd te Willemstad, Curacao

 

Opdrachtgever:             Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een project en/of opdracht door Mise en Place laat uitvoeren.

 

Project:                          Het organiseren, begeleiden, uitvoeren en adviseren van evenementen, feesten, congressen, openingen, banqueting,

partijen,recepties en andere aanverwante activiteiten.

 

Opdracht:                       Het ter beschikking stellen van medewerkers op basis van uitzending, payroll of detachering.

 

Projectleider:                 Een medewerker van Mise en Place die als zodanig is benoemd en als aanspreekpersoon fungeert tijdens de uitvoering van

het project.

 

Uitvraagformulier:        Een door Mise en Place aan de opdrachtgever verstrekt formulier waarop de opdrachtgever zelf de duur van het project, de

locatie, de datum, het aantal in te zetten medewerkers en de vereiste vakkennis van de medewerkers aangeeft.

 

Urenstaat:                      Een door Mise en Place aan de opdrachtgever verstrekt formulier waarop de opdrachtgever het werkelijke totale aantal

gewerkte uren (na aftrek van overeengekomen pauze) van de medewerker(s) tijdens een project en/of opdracht vermeldt.

 

Exclusiviteit                   Bij Payroll en Detacheren exclusiviteit op medewerkers omdat het personeel in een apart bestand opgenomen wordt en dus

niet bij andere opdrachtgevers ingezet kan worden, dus exclusiviteit;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Mise en Place en de opdrachtgever voorzover deze

betrekking hebben op projecten en/of opdrachten en voorzover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

lid 2 Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard.

 

lid 3 De opdrachtgever met wie eerder op grond van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht met de

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle daarna volgende overeenkomsten tussen Mise en Place en de opdrachtgever in te stemmen.

 

lid 4 Mise en Place is niet gebonden aan algemene voorwaarden, gehanteerd door de opdrachtgever indien en voorzover die afwijken van de

algemene voorwaarden van Mise en Place.

 

lid 5 Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat

geval worden partijen geacht in overleg te treden teneinde een vernietigd beding te converteren in een geldig beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigd beding in acht dient te worden genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de projectovereenkomst

lid 1 Aan de hand van een uitgebrachte offerte wordt door Mise en Place een relatiekaart opgesteld, waarin o.a. worden vermeld de NAW-gegevens,

de betalingstermijn, de uurprijs en de wijze van betaling. De relatiekaart dient te worden ondertekend door een tekenbevoegde functionaris van de relatie en per post en per fax aan Mise en Place te worden opgestuurd.

 

lid 2 De project- en of uitzendovereenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever een opdracht plaatst bij Mise en Place en deze opdracht

door Mise en Place schriftelijk wordt bevestigd. Opdrachten dienen te worden geplaatst door middel van een uitvraagformulier.

 

lid 3 Indien bij de totstandkoming van de project- en of uitzendovereenkomst de duur van het project niet exact bekend is, is Mise en Place niet

gebonden aan de geschatte prijsopgave, zoals vermeld in de offerte. De prijsopgave is namelijk slechts een indicatie.

 

 

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst payroll en/of detacheren

lid 1 Aan de hand van een uitgebrachte offerte wordt door Mise en Place een overeenkomst opgesteld, waarin o.a. wordt vermeld de NAW-gegevens

werknemer, de betalingstermijn, de uurprijs of salaris van de medewerkers, en de wijze van betaling. De relatiekaart dient te worden ondertekend door een tekenbevoegde functionaris van de relatie en per post en per fax aan Mise en Place te worden opgestuurd.

 

lid 2.  Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de medewerker tewerk te stellen voor minimaal het aantal uren die in de

samenwerkingsovereenkomst worden afgesproken. Hiervoor kan Mise en Place niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden noch kan verwacht worden dat er vervangende arbeid aangeboden wordt;

 

Artikel 5. Prijs en duur van een project en/of opdracht

lid 1 De opdrachtgever dient het uitvraagformulier te hebben ingevuld voor projecten en ter hand gesteld aan Mise en Place.

 

lid 2 Het precieze tijdstip van de aanvang van het project wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en Mise en Place. De duur van het

project en het eventueel inzetten van meer dan het aantal gevraagde medewerkers wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en Mise en Place, waarbij Mise en Place vertegenwoordigd kan worden door haar projectleider.

 

lid 3 Indien er een overschrijding plaatsvindt van de door de opdrachtgever op het uitvraagformulier vermelde duur van het project dan wel het

aantal in te zetten medewerkers, wordt de projectprijs naar evenredigheid verhoogd.

 

lid 4 Voor een project in Willemstad worden minimaal vier uren per medewerker in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter.

 

lid 5 Voor elk project buiten Willemstad worden minimaal zes uren per medewerker in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter.

 

Lid 6 Voor wat betreft opdrachten zal Mise en Place namens de opdrachtgever werknemers in dienst nemen op basis van Payroll en/of detachering.

Alle voorwaarden welke met de opdrachtgever zijn overeengekomen betreffende een medewerker zullen opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst met de medewerker en verwerkt worden in het tarief naar de oprachtgever. Indien de opdrachtgever de detachering en/of payroll overeenkomst wenst op te zeggen, geld een opzegtermijn van een kalender maand en verplicht opdrachtgever zich om medewerkers vallende onder deze overeenkomst na afloop van de opzegtermijn  in dienst te nemen.

 

Lid 7  Het overeengekomen uurtarief voor projecten alsook het overeengekomen tarief voor Payroll en detachering  is geldig voor reguliere

werkdagen, en is onderheven aan de lokale arbeidswetgeving.

 

Lid 8 Mise en Place heeft het recht om minimaal één maal per jaar de uurtarieven van haar projectmedewerkers alsook de tarieven voor payroll

en/of detachering medewerkers te verhogen. Verhogingen van de tarieven worden te allen tijde vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

 

 

Artikel 6. Annulering van een project of overeenkomst

lid 1  Indien de opdrachtgever de projectovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert (eenzijdig beëindigt) is de opdrachtgever aan Mise en Place

een schadevergoeding verschuldigd voor de door Mise en Place gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt minimaal vastgesteld op de volgende forfaitaire bedragen:             

  • annulering meer dan 120 uren (5 etmalen) vóór het project: 10% van de projectprijs

  • annulering tussen 48 en 120 uren (2 - 5 etmalen) vóór het project: 30% van de projectprijs

  • annulering bij 48 uren of minder vóór het project: 60% van de projectprijs

  • onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, het meerdere te betalen.

 

lid 2  De opdrachtgever dient schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van

voornoemde annulering bij Mise en Place.

 

Artikel 7. Wijze van facturering

lid 1 De facturen van Mise en Place worden opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaten.

 

lid 2 Zodra de opdrachtgever de urenstaat voor akkoord heeft ondertekend kan in de urenstaat geen wijziging meer worden aangebracht.

 

lid 3 De opdrachtgever is verplicht onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, na afloop van het project of voor payroll en detachering uiterlijk op de 24e

van de maand  de urenstaat per fax aan Mise en Place te laten toekomen.

 

lid 4 Bij verschillen tussen de naar Mise en Place gefaxte urenstaten en het door de opdrachtgever behouden exemplaar, geldt de door de

opdrachtgever gefaxte urenstaat als de juiste.

 

lid 5 Mise en Place houdt zich het recht voor de factuur te berekenen op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden van het betreffende

project of overeenkomst, indien de opdrachtgever niet of niet volledig aan de in de leden 2 t/m 4 van dit artikel gestelde verplichtingen voldoet. Die feiten en omstandigheden worden alsdan vastgesteld onder meer op aangeven van de projectleider en/of de medewerker(s).

 

Artikel 7a. Betaling door middel van automatische incasso

lid 1a In beginsel worden alle facturen door Mise en Place geïncasseerd door middel van automatische incasso-opdrachten met een vooraf

overeengekomen betalingstermijn, zoals vermeld op de relatiekaart. In afwijking hierop zie artikel 7 b.

 

lid 1b Indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door Mise en Place kunnen worden geïncasseerd, houdt Mise en Place zich het

recht voor om de wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW.

 

lid 2 Indien Mise en Place de facturen in verband met de reeds geleverde prestaties niet heeft kunnen incasseren zullen er gerechtelijke stappen

worden ondernomen, teneinde de vordering alsnog te incasseren.

 

lid 3 In geval het een omvangrijk project betreft of een project waarvan de waarde tenminste Nafl. 2500,- exclusief OB bedraagt, is Mise en Place

gerechtigd om een voorschot te vragen ten bedrage van 50% van het begrote bedrag, dat voor aanvang van het project betaald moet worden.

 

lid 4 Uitsluitend een betaling aan Mise en Place conform lid 1 werkt bevrijdend voor de opdrachtgever. Het door de opdrachtgever rechtstreeks

betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers is niet toegestaan en levert derhalve geen grond op voor enige schuldvermindering of verrekening.

 

lid 5 Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling

is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair vastgesteld op 2 punten van het zogenaamde liquidatietarief dat door de rechterlijke instanties wordt gehanteerd en dat van toepassing is op het opeisbare bedrag.

 

lid 6 Mise en Place houdt zich het recht voor om in geval van een betalingsachterstand nieuwe projecten en/of opdrachten te weigeren of reeds

uitgevraagde projecten en/of opdrachten te annuleren.

 

Artikel 7b. Betaling op overige wijze

lid 1a De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur van Mise en Place binnen de tussen partijen afgesproken betalingstermijn wordt voldaan,

zoals vermeld op de relatiekaart. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op een door Mise en Place aangegeven bankrekeningnummer.

 

lid 1b Indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door de relatie worden betaald, houdt Mise en Place zich het recht voor om de

wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW.

 

lid 2 Uitsluitend betaling aan Mise en Place conform lid 1 verricht werkt bevrijdend voor de opdrachtgever. Het door de opdrachtgever rechtstreeks

betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers is niet toegestaan en levert derhalve geen grond op voor enige schuldvermindering of verrekening.

 

lid 3 In geval het een omvangrijk project betreft of een project waarvan de waarde tenminste Naf 5.000,- exclusief OB bedraagt, is Mise en Place

gerechtigd om een voorschot te vragen ten bedrage van 50% van het begrote bedrag, dat voor aanvang van het project betaald moet worden.

 

lid 4 In geval van verzuim is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de wettelijke rente bij handelstransacties, als omschreven in artikel 6:119a

BW.

 

lid 5  Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling

is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair vastgesteld op 2 punten van het zogenaamde liquidatietarief dat door de rechterlijke instanties wordt gehanteerd en dat van toepassing is op het opeisbare bedrag.

 

lid 6 Mise en Place houdt zich het recht voor om in geval betalingsachterstand nieuwe projecten en/of opdrachten te weigeren of reeds uitgevraagde

projecten en/of opdrachten te annuleren.

 

lid 7 In geval afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden houdt Mise en Place zich het recht voor om, los van de maatregelen zoals hiervoor

genoemd, bij nieuwe uitvragen de uurtarieven te verhogen.

 

Artikel 8 Klachten

lid 1 Klachten terzake van de door Mise en Place verrichte projecten of over de door Mise en Place toegezonden facturen dienen binnen acht dagen

na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij Mise en Place kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

 

lid 2 Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 9 Overmacht

lid 1 Indien Mise en Place tengevolge van overmacht de overeenkomst blijvend of tijdelijk niet kan nakomen is Mise en Place niet aansprakelijk voor

schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

 

lid 2 Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm,

overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking of stopzetting van de levering door de nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Mise en Place liggen.

 

lid 3 In geval van overmacht heeft Mise en Place het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te

ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

lid 1 Mise en Place is aansprakelijk voor juiste afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies voor haar medewerkers, die door Mise en

Place op projecten worden ingezet en/of op payroll/detachering basis zijn aangenomen. Mise en Place vrijwaart opdrachtgever dienaangaande voor aanspraken van de belastingdienst of uitvoeringsinstellingen.

 

lid 2  Mise en Place is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van handelen of nalaten van een van haar medewerkers. De opdrachtgever

dient zich voor deze aansprakelijkheid zo nodig te verzekeren. Dit geldt dus ook voor schade die een medewerker van Mise en Place toebrengt aan derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

 

lid 3  De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die medewerkers van Mise en Place lijden op gelijke wijze als een werkgever in Curacao

aansprakelijk is voor schade aan een bij hem in dienst zijnde werknemer. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze aanspraken te verzekeren.

 

lid 4 In het geval Mise en Place wordt aangesproken voor schade waarvoor de opdrachtgever op grond van de hierboven genoemde leden

aansprakelijk is, zal de opdrachtgever Mise en Place hiervoor vrijwaren.

 

lid 5 Mocht Mise en Place ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen door de rechter toch aansprakelijk worden geacht, dan wordt de

aansprakelijkheid voor die schade in elk geval beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en zal nimmer hoger kunnen zijn dan het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mise en Place in voorkomend geval uitkeert.

 

Artikel 11 Selectie van de felxibele medewerker(s) op projectbasis

lid 1 Bij de selectie van de medewerker(s) neemt Mise en Place de uiterste zorgvuldigheid in acht. Mise en Place is geheel vrij in de keuze van haar

medewerker(s). Medewerkers die op projecten van opdrachtgever ingezet worden, zijn bij Mise en Place in loondienst.

 

lid 2 Mise en Place ziet erop toe dat alle medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan

medewerkers in de gastvrijheidbranche.

 

lid 3 De opdrachtgever is gehouden zich ervan te vergewissen vóór of onmiddellijk ná de aanvang van de werkzaamheden of de medewerker(s) aan

de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen.

 

lid 4 Indien een of meer medewerkers zich niet gedragen of niet voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever dient deze onverwijld, binnen

maximaal vier uur na de constatering, dit te melden aan de aanwezige projectleider van Mise en Place. In een dergelijk geval is de opdrachtgever slechts gehouden Mise en Place de door Mise en Place aan die medewerker verschuldigde beloning tot dat moment, vermeerderd met het werkgeversdeel van de sociale lasten en premieheffing, te betalen.

 

Artikel 12 Kleding, verzorging van en omgang met jobpers tijdens projecten

lid 1 De medewerkers dragen allen uniforme kleding. Deze houdt in:

dames: zwarte pantalon, wit overhemd en zwarte schoenen;

heren: zwarte pantalon, zwarte sokken, wit overhemd, zwarte strik en zwarte schoenen.

Deze kleding wordt door Mise en Place aan de medewerkers ter beschikking gesteld.

                                                                                              

lid 2 Indien een opdrachtgever andere kleding wenselijk acht, dient de opdrachtgever die kosteloos ter beschikking te stellen aan de medewerkers.

Indien medewerkers andere dan de Mise en Place-kleding dienen te dragen is dat alleen toegestaan wanneer het dragen van die kleding niet in strijd is met de goede zeden en de gebruikelijke normen. Bovendien dient de kleding te voldoen aan de redelijkerwijs te stellen veiligheids- en arbo-eisen, zoals brandwerendheid.

 

lid 3 De opdrachtgever dient ten behoeve van de medewerker(s) een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen waarin de medewerker(s) zich

kunnen omkleden en zij hun eigen kleding achter kunnen laten zonder het risico van diefstal of beschadiging.

 

lid 4 De opdrachtgever zal naar redelijkheid de medewerkers kosteloos voorzien van alcoholvrije dranken, en, indien het project valt binnen de tijden

waarop gebruikelijk maaltijden worden genuttigd, de medewerkers kosteloos te voorzien van maaltijden.

 

Artikel 13 Rechtstreekse arbeidsverhouding of arbeidsverhouding via derden

Indien de opdrachtgever binnen 6 (zes) maanden na afloop van enig overeenkomst of tewerkstelling waarvoor Mise en Place de werving en selectie heeft uitgevoerd, direct of indirect, een arbeidsverhouding aangaat met één of meer van de medewerkers van Mise en Place, betaalt de opdrachtgever een werving en selectie bijdrage van 16% van het jaarsalaris van deze medewerker exclusief OB, waarbij een minimale forfaitaire bijdrage van Naf 1.500,- per medewerker exclusief OB wordt gehanteerd.

 

Artikel 14 Veiligheid

lid 1 De opdrachtgever is jegens Mise en Place verplicht de medewerkers tegen gevaar voor schade aan lijf, eerbaarheid en goederen te beschermen

zoals redelijkerwijs gevorderd kan worden. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de inrichting en het onderhoud van de lokalen waar de werkzaamheden worden verricht, de werktuigen en gereedschappen waarmee de werknemers moeten werken voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij behorende regelingen.

 

lid 2 Indien de opdrachtgever deze veiligheidsnormen niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de gevolgen ervan en, indien Mise en Place zou worden

aangesproken, vrijwaart de opdrachtgever Mise en Place voor deze aanspraken.

 

Artikel 15.Vervoer en reistijdvergoeding voor projecten

lid 1 Het vervoer van medewerkers van en naar de plaats van het project wordt, tenzij anders overeengekomen, georganiseerd door Mise en Place.

 

lid 2 De vervoerskosten, komen in geval van een project, voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

lid 3 De reistijdvergoeding van de contracterende Mise en Place-vestiging wordt per medewerker gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij

schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

lid 4  Indien de opdrachtgever niet kan voorzien in gratis parkeerruimte voor de voertuigen waarmee de medewerkers naar het project komen,

komen de parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 16.Geschillen

lid 1 Op alle overeenkomsten met Mise en Place is Antilliaans recht van toepassing.

 

lid 2 In geval van een geschil tussen Mise en Place en de opdrachtgever is uitsluitend de Antilliaanse rechter bevoegd en wel de rechter die jurisdictie

heeft over de vestigingsplaats van de contracterende Mise en Place-vestiging.